ممیزی گروه توسط شرکتIMQ

ممیزی نماینده شرکت IMQ ایتالیا از گروه بسپار شیمی سپیدان

در ممیزی که توسط شرکت مرزبان کیفیت صورت گرفت استانداردهای(ISO 9001:2015) مدیریت کیفیت (ISO10002:2018) رسیدگی به شکایات مشتریان (ISO10004:2018) مدیریت رضایتمندی مشتریان مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در دومین مرحله ممیزی مراقبتی که از تاریخ 26 بهمن سال جاری به مدت 2 روز انجام شد سرممیز شرکت مرزبان کیفیت تاکید کرد: گروه بسپار شیمی سپیدان در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریتی به بلوغ رسیده است و افراد سازمان وجود این استانداردها را عاملی برای حرکت رو به جلو می‌دانند که این حرکت رو به جلو بسیار مطلوب و رضایتبخش می‌باشد. در برگزاری ممیزی مراقبتی دوم فرآیندهای تحقیق و توسعه، بازرگانی خارجی، برنامه‌ریزی تولید، تولید، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ممیزی شدند و نهایتاً از برقرار بودن سیستم های مدیریت کیفیت، رسیدگی به شکایات مشتریان و رضایتمندی مشتریان در این گروه اطمینان حاصل گردید.